ANBI

ctiviteit / project:   ANBI beleidsplan TV Radio Mozaiek.
Opdrachtgever:       TV Radio Mozaiek
Voorbereiding:         Henk Schipper
Datum / versie:        1 december 2013, versie 2013-1.0

1. Doel
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Het plan moet inzicht geven in:

  • de werkzaamheden die de instelling verricht
  • de manier waarop de instelling geld wil werven
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

2. Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek.
Fiscaal nummer: 8036 27 142
Ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 41046508
Secretariaat, Monnetstraat 18, 6904LS Zevenaar

3. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: Vacant
Secretaris: H.J.M. Schipper
Penningmeester: A. Abbink.
Bestuurslid PR: Vacant.
Bestuurslid: Will Sanders.
Bestuurslid Techniek: G. Bronkhorst.
Bestuurslid filmkwaliteit: Tom van der Veer.
 

4. Welke werkzaamheden verrichten wij.
Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek is een stichting die als doel heeft zieken en ouderen middels radio- en tv-programma’s ontspanning en verstrooiing te brengen. Wij doen dit met behulp van een 35 tal vrijwilligers. En zijn geregistreerd als ANBI, algemeen nut beogende instelling.

In het Ziekenhuis Rijnstate Zevenaar en in zorghuis Liemerije worden een aantal keren per week radioprogramma’s gemaakt ten behoeve van de luisteraars daar, toegespitst op hun persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s voor ouderen, verzoekplatenprogramma’s, een programma over activiteiten in de Liemers.

Met onze tv-programma’s proberen we met nieuws en actualiteiten uit de Liemers  onze kijkers op de hoogte te houden van activiteiten, die zij vanwege hun verblijf in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis niet persoonlijk kunnen beleven.  Dit actualiteitenprogramma wordt maandelijks vernieuwd en gedurende die maand vertoond in ziekenhuis en verpleeghuis te Zevenaar, evenals in zorgcentra in Zevenaar, Didam, Duiven, Pannerden, Tolkamer en Westervoort en Doesburg.

Naast dit actualiteitenprogramma wordt ook nog twee maal per maand een zogenaamde “special” uitgezonden, bestaande uit een of twee uitgebreidere opnamen van bijvoorbeeld kooroptreden, toneeluitvoering, bezoek aan de dierentuin of iets dergelijks.

In het jaar 2006 heeft onze stichting haar 40 jarige bestaan gevierd.

In het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en zorghuis Liemerije kan indien de bovengenoemde programma’s niet rechtstreeks worden uitgezonden, 24 uur per dag naar de kabelkrant worden gekeken. Hierop wordt actuele informatie van het ziekenhuis en verpleeghuis weergegeven en tevens wordt een herhaling van het TV Mozaïek maandoverzicht van de desbetreffende maand getoond.

5. Wat zijn onze inkomsten.
De activiteiten van TV Radio Mozaiek worden gefinancierd door exploitatiebijdragen van de gemeente Zevenaar evenals bijdragen van Ziekenhuis Zevenaar en Liemerije. Daarnaast ontvangen wij enkele kleinere giften van aangesloten zorginstellingen.

TV Radio Mozaiek heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente Zevenaar over onze omroepwerkzaamheden. Hierin wordt vermeldt welke Radio- en TV-uitzendingen wij maken en op welk tijdstip. Elk jaar wordt aan de gemeente Zevenaar een jaarverslag aangeboden waarin een verantwoording over het afgelopen jaar is opgenomen. Dit jaarverslag bevat ook een financieel overzicht waarin de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar staan vermeld.

6. Het beheer van het vermogen.
TV Radio Mozaiek beschikt over een bankrekening bij de Rabobank Zevenaar onder nummer NL56RABO0374855838. De penningmeester regelt alle financiële zaken en verzorgt alle betalingen. Tevens is de voorzitter gemachtigd om in voorkomende gevallen financiële handelingen te verrichten, in overleg met de penningmeester.

7. Bestedingen van de stichting.

De bestedingen bestaan voornamelijk uit het aanschaffen van geluidsdragers, muziek cd’s en dvd’s voor de films die in de diverse huizen worden gedraaid. Verder zijn er jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de reportagewagen en het vervangen van apparatuur.

Tevens proberen we geld te reserveren voor aanschaf van nieuwe apparatuur.

8. Beloningsbeleid
Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek kent geen beloningbeleid. Alle medewerkers werken vrijwillig en zonder een financiële beloning voor TV Radio Mozaiek.

9. Verslag van activiteit, t.w. Country festival op zondag 17 augustus 2013
Om 18.00 uur reed de reportagewagen het raadhuisplein op en zocht een plaatsje naast het podium. Met een 9 tal vrijwilligers zijn we met de opbouw begonnen van de filmcamera’s.

We beginnen met de aansluiting van de reportagewagen op de voeding, vanuit de reportagewagen krijgen de vaste camera’s de voedingsspanning. Maar wat blijkt sluiting in een aansluitsnoer want de beveiliging spreekt aan en schakelt de voeding uit. Dan een nieuwe aansluitkabel aangesloten en ja hoor we hebben spanning en kunnen verder.

Dan plaatsen we de podiumdelen waarop de cameramensen staan omdat ze dan over de mensen heen kunnen filmen. Er worden 5 camera’s tijdens deze opname gebruikt. 3 stuks vaste camera’s op een podiumdeel, een losse camera een z.g. zwerver om opnames te maken tussen de mensen en op het hoofdpodium. En een bolcamera die wordt naast het podium opgesteld en is vanuit de reportagewagen te bedienen. Met deze camera kunnen we mooie opnames op het podium maken maar ook van het publiek.

Als alles opgesteld staat worden de kabels uitgerold en alle camera’s aangesloten op de reportagewagen.

Dan begint het testen van de camera’s en aansluitingen, komen alle videobeelden goed binnen in de reportagewagen. Deze keer kwam het videobeeld van de zwerver camera niet binnen in de reportagewagen er bleek een kabel defect te zijn na een snelle reparatie ter plaatse kon er ook met de zwervercamera gefilmd worden.

De geluidsman plaatst diverse microfoons, want het geluid wordt los van het videobeeld opgenomen. Dan worden de hoofdtelefoons getest zodat de regisseur vanuit de auto de cameramensen kan aansturen wat zij moeten filmen.

De regisseur bepaalt in de reportagewagen welk beeld we opnemen, hij kan kiezen uit 5 videobeelden. Dit beeld wordt opgenomen op en digitale opnamerecorder waarvan de regisseur dan thuis op zijn computer een dvd van 1 uur maakt die laten in de diverse zorghuiscentra en in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar te zien zijn.

Al met al een leuke bezigheid en wanneer dan om 00.30 uur de reportagewagen naar de garage wordt gereden kijken we met z’n alle terug op een leuke avond. Waarna de rest op de fiets weer naar huis rijdt.

10. Financiële verantwoording.

Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek
FINANCIEEL  OVERZICHT  2016             
Balans 31-12-2016
Activa:
Vaste Activa:
Materiële vaste activa €   6.035,02
Vlottende Activa:
Debiteuren en vooruit  betaalde  bedragen  €       68,88
Financiële middelen € 12.819,59
Totaal € 18.923,49
Passiva
Kapitaal € 9.840,05
Voorzieningen € 9.000
Crediteuren €      83,44
 Totaal € 18.923,49
Staat van baten en Lasten 2016
Ontvangsten:
Vaste bijdragen en donaties € 3.869,00
Jubileum giften € 4.000
Diversen € 4.281,17
  Totaal € 12.150,17
Uitgaven:
Kosten radio-uitzendingen € 2.472,65
Kosten televisie-uitzendingen € 2.173,93
Kosten reportagewagen €     580,30
Kosten van beheer, assuranties e.d. € 1.488,18
 Kosten  internet €     563,70
 Jubileum  kosten € 3.544,78
 Totaal €10.823,54
 Exploitatiesaldo € 1.326,63