ANBI

ctiviteit / project:   ANBI beleidsplan TV Radio Mozaiek.
Opdrachtgever:       TV Radio Mozaiek
Voorbereiding:         Henk Schipper
Datum / versie:        1 december 2013, versie 2013-1.0

“Als stichting TVR Mozaiek verwerken wij persoonsgegevens om onze stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze medewerkers e.o. belanghebbenden. De gegevens van de medewerkers e.d. worden opgenomen in ons administratiesysteem. Als medewerker e.d. heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in het protocol “Privacy Persoonsgegevens.” zie onder op dit blad!

1. Doel
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Het plan moet inzicht geven in:

 • de werkzaamheden die de instelling verricht
 • de manier waarop de instelling geld wil werven
 • het beheer van het vermogen van de instelling
 • de besteding van het vermogen van de instelling

2. Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek.
Fiscaal nummer: 8036 27 142
Ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland onder nummer 41046508
Secretariaat, Monnetstraat 18, 6904LS Zevenaar

3. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: Hans Peters
Secretaris: H.J.M. Schipper
Penningmeester: A. Abbink.
Bestuurslid PR: Vacant.
Bestuurslid: Will Sanders.
Bestuurslid Techniek: G. Bronkhorst.
Bestuurslid filmkwaliteit: Tom van der Veer.
4. Welke werkzaamheden verrichten wij.
Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek is een stichting die als doel heeft zieken en ouderen middels radio- en tv-programma’s ontspanning en verstrooiing te brengen. Wij doen dit met behulp van een 35 tal vrijwilligers. En zijn geregistreerd als ANBI, algemeen nut beogende instelling.

In het Ziekenhuis Rijnstate Zevenaar en in zorghuis Liemerije worden een aantal keren per week radioprogramma’s gemaakt ten behoeve van de luisteraars daar, toegespitst op hun persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s voor ouderen, verzoekplatenprogramma’s, een programma over activiteiten in de Liemers.

Met onze tv-programma’s proberen we met nieuws en actualiteiten uit de Liemers  onze kijkers op de hoogte te houden van activiteiten, die zij vanwege hun verblijf in ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis niet persoonlijk kunnen beleven.  Dit actualiteitenprogramma wordt maandelijks vernieuwd en gedurende die maand vertoond in ziekenhuis en verpleeghuis te Zevenaar, evenals in zorgcentra in Zevenaar, Didam, Duiven, Pannerden, Tolkamer en Westervoort en Doesburg.

Naast dit actualiteitenprogramma wordt ook nog twee maal per maand een zogenaamde “special” uitgezonden, bestaande uit een of twee uitgebreidere opnamen van bijvoorbeeld kooroptreden, toneeluitvoering, bezoek aan de dierentuin of iets dergelijks.

In het jaar 2006 heeft onze stichting haar 40 jarige bestaan gevierd.

In het Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en zorghuis Liemerije kan indien de bovengenoemde programma’s niet rechtstreeks worden uitgezonden, 24 uur per dag naar de kabelkrant worden gekeken. Hierop wordt actuele informatie van het ziekenhuis en verpleeghuis weergegeven en tevens wordt een herhaling van het TV Mozaïek maandoverzicht van de desbetreffende maand getoond.

5. Wat zijn onze inkomsten.
De activiteiten van TV Radio Mozaiek worden gefinancierd door exploitatiebijdragen van de gemeente Zevenaar evenals bijdragen van Ziekenhuis Zevenaar en Liemerije. Daarnaast ontvangen wij enkele kleinere giften van aangesloten zorginstellingen.

TV Radio Mozaiek heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente Zevenaar over onze omroepwerkzaamheden. Hierin wordt vermeldt welke Radio- en TV-uitzendingen wij maken en op welk tijdstip. Elk jaar wordt aan de gemeente Zevenaar een jaarverslag aangeboden waarin een verantwoording over het afgelopen jaar is opgenomen. Dit jaarverslag bevat ook een financieel overzicht waarin de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar staan vermeld.

6. Het beheer van het vermogen.
TV Radio Mozaiek beschikt over een bankrekening bij de Rabobank Zevenaar onder nummer NL56RABO0374855838. De penningmeester regelt alle financiële zaken en verzorgt alle betalingen. Tevens is de voorzitter gemachtigd om in voorkomende gevallen financiële handelingen te verrichten, in overleg met de penningmeester.

7. Bestedingen van de stichting.

De bestedingen bestaan voornamelijk uit het aanschaffen van geluidsdragers, muziek cd’s en dvd’s voor de films die in de diverse huizen worden gedraaid. Verder zijn er jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de reportagewagen en het vervangen van apparatuur.

Tevens proberen we geld te reserveren voor aanschaf van nieuwe apparatuur.

8. Beloningsbeleid
Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek kent geen beloningbeleid. Alle medewerkers werken vrijwillig en zonder een financiële beloning voor TV Radio Mozaiek.

9. Verslag van activiteit, t.w. Country festival op zondag 17 augustus 2013
Om 18.00 uur reed de reportagewagen het raadhuisplein op en zocht een plaatsje naast het podium. Met een 9 tal vrijwilligers zijn we met de opbouw begonnen van de filmcamera’s.

We beginnen met de aansluiting van de reportagewagen op de voeding, vanuit de reportagewagen krijgen de vaste camera’s de voedingsspanning. Maar wat blijkt sluiting in een aansluitsnoer want de beveiliging spreekt aan en schakelt de voeding uit. Dan een nieuwe aansluitkabel aangesloten en ja hoor we hebben spanning en kunnen verder.

Dan plaatsen we de podiumdelen waarop de cameramensen staan omdat ze dan over de mensen heen kunnen filmen. Er worden 5 camera’s tijdens deze opname gebruikt. 3 stuks vaste camera’s op een podiumdeel, een losse camera een z.g. zwerver om opnames te maken tussen de mensen en op het hoofdpodium. En een bolcamera die wordt naast het podium opgesteld en is vanuit de reportagewagen te bedienen. Met deze camera kunnen we mooie opnames op het podium maken maar ook van het publiek.

Als alles opgesteld staat worden de kabels uitgerold en alle camera’s aangesloten op de reportagewagen.

Dan begint het testen van de camera’s en aansluitingen, komen alle videobeelden goed binnen in de reportagewagen. Deze keer kwam het videobeeld van de zwerver camera niet binnen in de reportagewagen er bleek een kabel defect te zijn na een snelle reparatie ter plaatse kon er ook met de zwervercamera gefilmd worden.

De geluidsman plaatst diverse microfoons, want het geluid wordt los van het videobeeld opgenomen. Dan worden de hoofdtelefoons getest zodat de regisseur vanuit de auto de cameramensen kan aansturen wat zij moeten filmen.

De regisseur bepaalt in de reportagewagen welk beeld we opnemen, hij kan kiezen uit 5 videobeelden. Dit beeld wordt opgenomen op en digitale opnamerecorder waarvan de regisseur dan thuis op zijn computer een dvd van 1 uur maakt die laten in de diverse zorghuiscentra en in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar te zien zijn.

Al met al een leuke bezigheid en wanneer dan om 00.30 uur de reportagewagen naar de garage wordt gereden kijken we met z’n alle terug op een leuke avond. Waarna de rest op de fiets weer naar huis rijdt.

10. Financiële verantwoording.

Stichting Zieken- en Ouderenomroep TV Radio Mozaiek
FINANCIEEL  OVERZICHT  2016             
Balans 31-12-2016
Activa:
Vaste Activa:
Materiële vaste activa €   6.035,02
Vlottende Activa:
Debiteuren en vooruit  betaalde  bedragen  €       68,88
Financiële middelen € 12.819,59
Totaal € 18.923,49
Passiva
Kapitaal € 9.840,05
Voorzieningen € 9.000
Crediteuren €      83,44
 Totaal € 18.923,49
Staat van baten en Lasten 2016
Ontvangsten:
Vaste bijdragen en donaties € 3.869,00
Jubileum giften € 4.000
Diversen € 4.281,17
  Totaal € 12.150,17
Uitgaven:
Kosten radio-uitzendingen € 2.472,65
Kosten televisie-uitzendingen € 2.173,93
Kosten reportagewagen €     580,30
Kosten van beheer, assuranties e.d. € 1.488,18
 Kosten  internet €     563,70
 Jubileum  kosten € 3.544,78
 Totaal €10.823,54
 Exploitatiesaldo € 1.326,63

 

 

Privacy beleid van TV Radio Mozaiek

TV Radio Mozaiek verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen door TV Radio Mozaiek en de eventueel aangesloten organisaties, relaties e.d.

Welke persoonsgegevens zijn in het bezit van TV Radio Mozaiek?

–          Naam, adres, woonplaats

–          E-mailadres

–          BSN nummer

–          Geboorteplaats en datum

–          Bankgegevens

–          Beeldmateriaal, Foto

Bij TV Radio Mozaiek worden de persoonsgegevens verwerk van:

TV Radio Mozaiek verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Dat zijn gegevens van:

 • Donateurs (inclusief bestuursleden
 • Vrijwilligers van aangesloten organisatieonderdelen
 • Mensen die interesse tonen in een donateurschap bij de TV Radio Mozaiek of ooit een donateurschap hebben gehad
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De administratie van TV Radio Mozaiek verwerkt persoonsgegevens in een computerdatabank en is daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt TV Radio Mozaiek persoonsgegevens?

 • Als je donateur wilt worden van TV Radio Mozaiek of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als donateur/medewerker, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.
 • Als je eenmaal donateur bent of relatie met TV Radio Mozaiek hebt, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over donateurschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden o.i.d. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe activiteiten. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door b.v. gegevens te laten annuleren o.i.d.
 • Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom uitnodigingen voor activiteiten, statistische analyses enzovoorts.

 

 

 Verwerkt TV Radio Mozaiek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Neen, TV Radio Mozaiek verwerkt  in deze geen bijzondere gegevens zoals in de wet omschreven.

Hoe gaat TV Radio Mozaiek met de persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door dit aan te vragen bij de administratie van TV Radio Mozaiek en kun je alle gegevens met betrekking tot jouw donateurschap of relatie met

TV Radio Mozaiek, terugvinden en bewerken.

Binnen een activiteit, kunnen donateurs elkaars adres, e-Mailadres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de activiteit en/of de afdeling, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen van TV Radio Mozaiek kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben (zie Verwerkingsregister).

 Uitwisseling van persoonsgegevens binnen TV Radio Mozaiek

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Bijvoorbeeld

 • Als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de administratie worden opgehaald.
 • Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten organisatie, dan kan de administratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

TV Radio Mozaiek kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen tenzij hier door betrokkene toestemming is verleend.

 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je donateursmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals donateursaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is TV Radio Mozaiek gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

 

 

Waar kan een donateur zien welke gegevens TV Radio Mozaiek omtrent de persoonsgegevens verwerkt?

Door de administratie te vragen omtrent je persoonsgegevens kun je de gegevens met betrekking tot jouw donateursregistratie of relatie met TV Radio Mozaiek, terugvinden en laten bewerken.

Portretrecht

Voor het gebruik van foto/videomateriaal gelden binnen TV Radio Mozaiek de volgende richtlijnen:

 

 • We vragen bij inschrijving van een donateur éénmalig expliciet toestemming

voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal;

 • We geven aan waarvoor het beeldmateriaal wordt gebruikt en via welke kanalen

het materiaal verspreid wordt;

 • We geven aan dat men de toestemming altijd in kan trekken.

Je mag foto’s ondanks eventueel verkregen toestemming vooraf, nog altijd niet openbaar maken als een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschaad of diens nabestaanden zich hiertegen verzetten.

Dat redelijke belang is, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, moeilijk te bepalen.

Wees altijd voorzichtig met het plaatsen van beelden van minderjarigen. Gebruik bijvoorbeeld

geen foto’s in badkleding of beelden die als gênant kunnen worden ervaren.

En plaats je evenementenfoto’s liefst op een pagina waar alleen genodigden bij kunnen.

Realiseer je dat die genodigden een kopie kunnen maken van de foto’s en deze ook weer zelf verder

kunnen verspreiden. Ter bescherming van minderjarigen raadt TV Radio Mozaiek aan om zo secuur

mogelijk om te gaan met het publiceren van foto’s.

 

Waar kan een donateur terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TV Radio Mozaiek  kun je terecht bij de administratie.

Wijzigingen privacy beleid

TV Radio Mozaiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid kenbaar te maken via organisatieblad of website zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Datalek melden

Op het moment dat je het idee hebt dat er een datalek is, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan het bestuur van TV Radio Mozaiek. Hiervoor gebruik je het mailadres van het secretariaat. Bij twijfel of voor advies kun je ook gebruik maken door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.

 

 

Via deze melding(en) worden direct de juiste personen die betrokken zijn bij de afhandeling van een datalek op de hoogte gesteld. Het moment van melding is het moment waarop de constatering formeel plaatsvindt.

Wanneer is iets mogelijk een datalek? 

Naar letter van de wet kan iets al heel snel een datalek zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 • Iemand heeft onbedoeld de beschikking gekregen over de gegevens van de gegevensbeheerder van TV Radio Mozaiek
 • Een brief die gestuurd is naar de verkeerde persoon en gelezen wordt door iemand anders dan de persoon waar deze voor bestemd was;
 • Een donateurslijst met persoonsgegevens die verstrekt is aan iemand die hier geen inzicht in had mogen hebben;
 • Een post-it met de naam, geboortedatum en het e-mailadres van een nieuwe donateur/medewerker dat is blijven rondslingeren en voor onbevoegden inzichtelijk is geweest;
 • Een maillijst die verstrekt is aan een externe partij die dit niet had mogen ontvangen

Bepalen of het een datalek is 

Er zal nu bepaald moeten worden of het gemelde issue daadwerkelijk een datalek is. Tevens moet er bepaald worden of het lek ernstig genoeg is dat de betrokkenen (de personen waarvan gegevens gelekt zijn) geïnformeerd dienen te worden. Indien er informatie niet duidelijk is zal er geprobeerd worden om dit duidelijker te krijgen bij de melder.

Melding maken bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)

Indien er wordt bepaald dat het daadwerkelijk een datalek betreft, dient er een melding gemaakt te worden bij de AP. Een melding van een (mogelijk) datalek moet binnen 72 uur gedaan worden.

Dit wordt gedaan door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Betrokkenen informeren

Indien de aard van het datalek dusdanig is dat de betrokkenen dienen te worden geïnformeerd zal dit zo snel mogelijk gedaan worden. De vorm van communicatie hangt af van de hoeveelheid gegevens die gelekt is. Het informeren zal gedaan worden door het bestuur. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Vastleggen datalek

Een datalek dat gemeld is bij de AP dient vastgelegd te worden in een dossier, ook dit neemt het bestuur voor haar rekening.

 

Voorzitter               : _Hans Peters

 

Handtekening        : _____________________                    Datum: 25 mei 2018